×

Documente normative

 • PRODUSE PENTRU CONSTRUCTII

  • 1. Introducerea pe piata romana a produselor pentru constructii
   HG nr. 622/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • 2. Domeniul armonizat: – Regulamentul (UE) 305/2011
   • Regulamentul (UE) 305/2011 (rectificat)
   • HG 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011
   • Regulamente delegate in aplicarea Regulamentului (UE) 305/2011
    • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 157/2014 privind condițiile publicării pe un site internet a unei declarații de performanță referitoare la produse pentru construcții
    • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 568/2014 de modificare a anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 in ceea ce priveste evaluarea si verificarea constantei performantei
    • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 574/2014 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 privind modelul care trebuie să fie utilizat pentru întocmirea unei declarații de performanță pentru produsele pentru construcții
    • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)1062/2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcție
   • Documente tehnice normative subsecvente Regulamentului (UE) nr. 305/2011
    • Regulament (UE) nr. 1291/2014 al Comisiei privind condițiile de clasificare, fără testare, a panourilor pe bază de lemn conforme cu standardul EN 13986 și a lambriurilor și placărilor din lemn masiv conforme cu standardul EN 14915 în ceea ce privește capacitatea de protecție împotriva incendiilor, atunci când sunt utilizate pentru îmbrăcarea pereților și a plafoanelor
    • Regulament (UE) nr. 1292/2014 al Comisiei privind condițiile de clasificare, fără testare, a anumitor pardoseli din lemn neacoperite conforme cu standardul EN 14342, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora
    • Regulament (UE) nr. 1293/2014 al Comisiei privind condițiile de clasificare, fără testare, a plaselor și profilelor metalice pentru lucrări interioare de tencuire reglementate de standardul armonizat EN 13658-1, a plaselor și profilelor metalice pentru tencuiri exterioare reglementate de standardul armonizat EN 13658-2, precum și a profilelor metalice și a profilelor fasonate reglementate de standardul armonizat EN 14353 în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora
   • Documente conexe
    • Programul de inlocuire a Ghidurilor de agrement tehnic european (ETAG) cu Documente de evaluare europene (EAD)
    • Raportul Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu cu privire la nevoile specifice de informatii referitoare la continutul de substante periculoase din produsele pentru constructii si va analiza posibila extindere a obligatiei de informare prevazute la articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011
    • Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu cu privire la Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2015
   • Puncte nationale de contact – art. 10 din Regulamentul (UE) 305/2011
    • Potrivit art. 6 alin. (3) lit. e) din Regulamentul (UE) 305/2011, declaratia de performanta contine, printre altele, “performanța acelor caracteristici esențiale ale produsului pentru construcții care sunt legate de utilizarea sau utilizările preconizate, luând în considerare dispozițiile legate de utilizarea sau utilizările preconizate acolo unde fabricantul intenționează să pună la dispoziție pe piață produsul pentru construcții”.
    • In scopul facilitarii obtinerii de catre fabricanti a informatiilor cu privire la dispozitiile legale cuprinzand cerintele aplicabile utilizarii produselor lor, Regulamentul prevede, la art. 10, obligativitatea fiecarui stat membru de a constitui si sustine un punct de informare care sa furnizeze gratuit si cu celeritate, la cerere, a acestor informatii.
   • Standardele armonizate de produs
   • Standardele orizontale de incercari
   • Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) – pentru intocmirea anexei la DoP potrivit art. 6 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011
   • Organisme notificate
   • Evaluari/agremente tehnice europene
  • 3. Domeniul nearmonizat:
   • art. 12 alin. (1) din HG 622/2004
   • Produse nearmonizate, puse legal pe piata altui stat membru
    • Regulamentul (CE) 764/2008
    • Aplicarea Regulamentului (CE) 764/2008 privind recunoasterea mutuala a produselor pentru constructii care nu fac obiectul art. 4 din Regulamentul (UE) 305/2011 cazul produselor pentru construcții fără marcaj CE
    • Puncte nationale de contact – art. 9 si 10 din Regulamentul (CE) 764/2008
   • Agrementul tehnic in constructii – HG 766/1997
    • Potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) din HG nr. 622/2004, produsele pentru constructii care nu fac obiectul unui standard armonizat sau standard national nearmonizat sau pentru care nu a fost emis un agrement tehnic european sau avaluare tehnica europeana se introduc pe piata pe baza si in conformitate cu agrementul tehnic in constructii emis potrivit Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997.
    • Informatii cu privire la agrementele tehnice în construcții emise si pentru care au fost eliberate avize tehnice sunt dispobile pe pagina web a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii
  • 4. Produsele destinate utilizarii in contat cu apa potabila
   • Independent de procedura aplicata potrivit art. 12 alin. (1) din HG r. 622/2004 (marcaj CE si DoP sau declaratie de conformitate cu un standard national nearmonizat ori agrement tehnic in constructii), produsele pentru constructii destinate utilizarii in contact cu apa potabila trebuie sa fie insotite de avizul sanitar obtinut in conformitate cu prevederile Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila, aprobată cu Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 275/2012