Statut

STATUT APMCR

 

Pentru promovarea intereselor economice, tehnice şi juridice ale producătorilor de materiale de construcţii din România, agenţii economici interesaţi se organizează într-o asociaţie profesională, denumită în continuare:

“ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA – APMCR”

Art. 1 – DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ

1.1. Denumirea asociaţiei este:
ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIA.
1.2. Sediul central al Asociaţiei este în Bucureşti, str. Ing. Vasile Cristescu nr. 3, sector 2.
1.3. APMCR poate să îşi înfiinţeze filiale şi sucursale în condiţiile legislaţiei în vigoare.
1.4. APMCR este o asociaţie profesională, non-profit, autonomă, neguvernamentală şi apolitică.
1.5. APMCR este persoană juridică, fără scop patrimionial.

Art. 2 – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE APMCR

2.1. APMCR desfăşoară activităţi în domeniul produselor pentru construcţii, aşa cum sunt ele definite în Directiva 89/106/CE şi transpuse în legislaţia română prin HG 622/2004 – anexa 3 şi a celorlalte acte normative conexe.
2.2. APMCR promovează legalitatea şi etica profesională în relaţiile dintre asociaţi, normele concurenţei loiale şi şansa egală a fiecărui agent economic.
2.3. APMCR propune şi promovează strategii şi politici de dezvoltare sectorială în conformitate cu interesele membrilor săi şi le susţine în faţa organelor abilitate în ţară şi în străinatate. În acest scop, APMCR va sintetiza date statistice referitoare la evoluţia producţiei, a structurii acesteia, a tendinţelor pe plan intern şi extern.
2.4. În domeniul tehnologic va urmări evoluţia pe plan intern şi internaţional, aplicarea rezultatelor cercetării, a standardelor şi normelor de calitate şi va proteja proprietatea intelectuală.
2.5. APMCR va informa despre cele mai eficiente tehnologii, astfel încât să asigure creşterea competitivităţii şi eficienţei fiecărui membru al APMCR în direcţia unei dezvoltări durabile. În acest scop, APMCR va participa la fundamentarea programelor naţionale şi internaţionale de cercetare ştiinţifică pe termen lung şi mediu în domeniul său.
2.6. APMCR va elabora prin forţe proprii sau instituţii specializate studii de marketing sectoriale, naţionale şi internaţionale privind aspectele tehnologice şi legale în scopul informării membrilor săi.
2.7. APMCR va sprijini colaborarea şi cooperarea cu partenerii externi a membrilor ei, încurajând aportul de capital străin în firmele româneşti.
2.8. Obiectivul activităţii poate fi modificat şi completat de către adunarea generală, cu respectarea prevederilor legii în vigoare.

Art. 3 – DURATA APMCR

3.1 APMCR ia fiinţă la data înregistrării ei la Tribunal, în Registrul persoanelor juridice şi durata ei de funcţionare este nelimitată.

Art. 4 – MEMBRI, DREPTURI, OBLIGAŢII, ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

4.1. Membru APMCR poate fi:
a. orice agent economic care realizează materiale pentru construcţii;
b. agenţii economici care prin natura activităţii lor participă în mod direct la comercializarea materialor pentru construcţii;
c. agenţii economici cu profil de cercetare – proiectare în domeniu.
Membru asociat al APMCR poate fi:
a. orice agent economic care investeşte în producţia de materiale pentru construcţii, sau este producător în primul an de activitate ori are o cifră de afaceri anuală sub un milion de euro;
b. orice persoană din rândul specialiştilor în domeniu, care poate contribui la îndeplinirea în mai bune condiţii a obiectivului de activitate al asociaţiei;
c. orice organizaţie sectorială nonguvernamentală;
d. persoane fizice cu rezultate remarcabile în domeniu;
Calitatea de membru se va obţine în urma aprobării favorabile date de adunarea generală.
4.2. Agenţii economici şi persoanele fizice participante la adunarea de constituire a APMCR sunt membrii fondatori.
4.3. Numărul membrilor APMCR este nelimitat, membrii acesteia având drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul statut.
4.4. Membrii APMCR au următoarele drepturi:
a. să participe şi să îşi exercite dreptul de vot în adunarea generală;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale APMCR, în condiţiile prezentului statut;
c. să fie protejaţi împotriva concurenţei neloiale interne şi externe;
d. să participe la manifestările organizate de APMCR în ţară şi în străinatate;
e. să primească informaţii de care dispune APMCR , referitoare la problematica: managerială, tehnică, tehnologică, fiscală, vamală şi juridică;
f. să primească publicaţiile APMCR şi să poată publica în acestea articole, comunicări, reclame;
g. să solicite consultaţii de la APMCR pentru problemele care intră în obiectul de activitate al asociaţiei ce se organizează în ţară şi/sau în străinătate;
h. să primească susţinere în situaţia confruntării cu abuzuri ale administraţiei publice.
4.5. Membrii asociaţi ai APMCR au următoarele drepturi:
a. să participe şi să îşi exercite dreptul de vot consultativ în adunarea generală;
b. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere sau de specialitate ale APMCR, în condiţiile prezentului statut;
c. să fie susţinuţi în situaţia confruntării cu o concurenţă neloaială internă şi externă;
d. să participe la manifestările organizate de APMCR în ţară şi în străinătate;
e. să primească informaţii de care dispune APMCR, referitoare la problematica: managerială, tehnică, tehnologică, fiscală, vamală şi juridică;
f. să primească publicaţiile APMCR şi să poată publica în acestea articole, comunicări, reclame;
g. să solicite consultaţii de la APMCR pentru problemele care intră în obiectul de activitate al asociaţiei ce se organizează în ţară şi/sau în străinătate;
h. să primească susţinere în situaţia confruntării cu abuzuri ale administraţiei publice;
4.6. Membrii APMCR, indiferent de statutul lor, au următoarele obligaţii:
a. să respecte statutul şi hotărârile adunării generale;
b. să respecte normele de etică profesională atât din domeniul propriu de activitate, cât şi în relaţiile dintre ei şi ceilalţi membrii;
c. să promoveze realizarea obiectivelor APMCR şi să participe la acţiunile organizate de aceasta;
d. să contribuie la creşterea prestigiului APMCR şi a membrilor acesteia, atât în ţară, cât şi în străinătate;
e. să manifeste transparenţă în relaţiile cu APMCR;
f. să achite lunar cotizaţia de membru şi să susţină material acţiunile pentru atingerea scopului şi obiectivelor APMCR;
g. să notifice în scris, cu 30 de zile înainte, intenţia de renunţare la calitatea de membru;
h. să pună la dispoziţia asociaţiei informaţiile publice referitoare la activitatea lor;
4.7. Calitatea de membru al APMCR, indiferent de statutul său, încetează în următoarele condiţii:
a. la cererea scrisă a membrului în termen de 30 de zile de la primirea efectivă de către APMCR a intenţiei de renunţare formulate în scris;
b. prin nerespectarea obligaţiilor ce îi revin conform statutului, în urma deciziei adunării generale;
c. prin neplata timp de 6 luni a cotizaţiei stabilite;
d. în cazul în care prin declaraţiile şi activitatea lor aduc prejudicii APMCR, atât de imagine, cât şi patrimoniale.

Art.5 – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA APMCR

5.1. Organele de conducere ale APMCR sunt:
a. adunarea generală;
b. consiliul director;
c. cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
Adunarea generală
5.2. Adunarea generală este organul suprem de conducere alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.
5.3. Adunarea generală se întâlneşte anual la convocarea consiliului director, în şedinte ordinare, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare. Votul se poate da şi prin mandat sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
5.4. Convocarea şedinţelor se va face cu 15 zile înainte de data fixată, şi se va comunica fie prin anunţuri publice într-un ziar de mare tiraj, fie pe pagina de internet a APMCR sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele indicate de membrii prin statut sau la acelea notificate în scris de APMCR, cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, precizându-se data, ora, locul şi proiectul ordinii de zi a adunării. Adunarea generală se întruneste la sediul APMCR, dacă nu s-a hotărât în mod expres un alt loc.
5.5. Adunarea generală este legal constituită şi ia hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
5.6. Competenţa adunării generale cuprinde:
a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b. modificarea şi actualizarea actului constitutiv şi al statutului;
c. aprobarea programului anual de activitate;
d. aprobarea proiectului de buget;
e. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
f. controlul raportului de activitate al consiliului director privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
g. stabilirea contribuţiei de membru şi a taxei de aderare la APMCR;
h. admiterea de noi membrii APMCR;
i. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
j. alegerea şi revocarea preşedintelui;
k. alegerea şi revocarea preşedintelui de onoare;
l. alegerea şi revocarea vicepreşedintelui;
m. alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
n. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
o. luarea hotărârilor legate de înfiinţarea de filiale şi sucursale;
p. luarea hotărârilor şi aprobarea înfiinţării de societăţi comerciale în condiţiile legii şi desemnarea, prin hotărâre, a organele de conducere şi de administraţie ale acestora;
q. luarea hotărârilor legate de asocierea cu alte structuri profesionale sau organizaţii similare, persoane juridice române sau străine;
r. luarea hotărârii de dizolvare şi lichidare a asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
s. luarea de hotărâri asupra oricăror alte probleme privind APMCR care nu sunt date în competenţa altui organ.
Consiliul director.
5.7. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.
Consiliul director este compus din 5 pâna la 7 membrii aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 2 ani, putând fi realeşi.
Membrii Consiliului director pot fi schimbaţi anual în cadrul unei adunări generale ţinute la sfârşitul fiecărui an calendaristic în funcţie de rezultatele obţinute şi de activitatea sa în timpul anului.
5.8. Consiliul director se întâlneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar.
5.9. Consiliul director este statutar întrunit şi poate dispune cu votul a jumătate plus unu din numărul total al celor prezenţi.
5.10. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director:
a. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c. aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
d. schimbă sediul asociaţiei;
e. hotărăşte convocarea adunării generale ordinare şi extraordinare;
f. asigură conducerea operativă a asociaţiei între adunările generale şi realizează actele de administrare al patrimoniului asociaţiei, urmărind îndeplinirea scopului acesteia;      g. propune, de principiu, contribuţia de membru şi taxa de aderare, decizia finală aparţinând adunării generale a APMCR;
h. hotărăşte, de principiu, asupra admiterii de noi membri în asociaţie, decizia finală aparţinând adunării generale a APMCR;
i. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Preşedintele APMCR
5.11. Preşedintele APMCR conduce şedintele adunării generale şi ale consiliului director.
Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.
Preşedintele este ales de către adunarea generală, pe o perioadă de 2 ani. La expirarea mandatului, preşedintele poate fi reales.
Preşedintele APMCR este preşedintele consiliului director.
Preşedintele are următoarele atribuții:
a. reprezintă APMCR în relaţiile cu terţii;
b. asigură executarea programelor anuale şi a hotărârilor adunării generale;
c. coordonează activitatea consiliului director în vederea asigurării conducerii operative a asociaţiei între adunările generale;
d. întreprinde acţiunile necesare îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin statutul APMCR;
e. duce la îndeplinire mandatul în conformitate cu atribuţiile consiliului director.
Preşedintele APMCR răspunde în faţa adunării generale de activitatea desfăşurată în executarea hotărârilor acesteia.
5.12. Preşedintele de onoare poate fi persoana care prin activitatea sa a avut merite deosebite în activitatea depusă pentru realizarea obiectivelor asociaţiei.
5.13. Vicepreşedintele APMCR este vicepreşedintele consiliului director, având atribuţiile specifice consiliului director. În lipsa preşedintelui asociaţia este reprezentată de vicepreşedinte.
Vicepreşedintele este ales de către adunarea generală, pe o perioadă de 2 ani. La expirarea mandatului, vicepreşedintele poate fi reales.
Vicepreşedintele APMCR răspunde în faţa adunării generale de activitatea desfășurată în executarea hotărârilor acesteia.
Cenzorul sau comisia de cenzori
5.14. În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c. poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Art. 6 – FONDURILE ŞI CHELTUIELILE DE FUNCŢIONARE ALE APMCR

6.1. Activitatea economico-financiară a APMCR se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a asociaţiei.
6.2. Exerciţiul economico-financiar începe în 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii asociaţiei.
6.3. APMCR va întocmi bilanţ şi va ţine evidenţa activităţii economico-financiare în conformitate cu normele legale în vigoare.
6.4. Veniturile APMCR se realizează din:
a. taxa de aderare;
b. cotizaţii lunare, aprobate de adunarea generală;
c. sume provenite din despăgubiri sau acordate cu titlu de daune;
d. donaţii sau alte liberalităţi făcute prin acte între vii sau pentru cauză de moarte;
e. subvenţii şi sponsorizări;
f. prestări de servicii comandate de membrii APMCR şi care nu constituie subiecte de interes general;
g. venituri din vânzarea publicaţiilor proprii în ţară şi străinătate;
h. organizarea de cursuri de perfecţionare în ţară şi străinatate;
i. alte venituri din activităţi economice directe;
j. alte venituri prevăzute de lege.
APMCR poate contracta credit în limitele stabilite de adunarea generală.
6.5. APMCR efectuează plăţi, în lei şi în valută, prin casieria proprie şi prin conturile corespunzătoare.
6.6. Veniturile APMCR se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut şi suportarea cheltuielilor de funcţionare şi dotare ale acesteia.
6.7. Soldurile rezultate la încheierea activităţii bugetare se vor reporta în prevederile Bugetului anului următor.
6.8. Patrimoniul iniţial al APMCR a fost alcătuit prin aport în bani în cuantum de 100 lei (o suta lei).

Art. 7 – RĂSPUNDERI

Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul APMCR răspund faţă de aceasta potrivit legii civile şi/sau penale după caz.

Art. 8 – DIZOLVAREA APMCR

8.1. APMCR se dizolvă de drept prin:
a. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
8.2. APMCR se dizolvă prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz la cererea oricărei persoane interesate când:
a. scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c. asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. asociaţia a devenit insolvabilă;
e. dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi fără autorizaţie prealabilă pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile.
8.3. APMCR se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale.

Art. 9 – LICHIDAREA APMCR

9.1. În cazurile în care dizolvarea se face de drept sau prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
9.2. În cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală.
9.3. Odată cu numirea lichidatorilor încetează şi mandatul consiliului director.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.
9.4. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
9.5. Atât faţă de APMCR, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
9.6. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
9.7. APMCR își încetează fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
9.8. La terminarea lichidării bunurile se vor transmite membrilor asociaţiei în măsura în care aceştia sunt persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu cel al APMCR.
În cazul în care nici unul dintre asociaţii APMCR nu este în măsură să primească bunurile rămase după lichidare, aceste bunuri vor fi atribuite în condiţiile legii unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănator cu cel al APMCR.
Persoanele ce vor primi bunurile societăţii vor fi desemnate de persoanele ce făceau parte din consiliul director înainte de lichidarea societății.

Art. 10 – LITIGII

Orice litigii ivite în legătură cu interpretarea şi/sau executarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluţiona de instanţa competentă.

Art. 11- PREVEDERI FINALE

APMCR se poate asocia cu alte organizaţii profesionale, persoane juridice române sau străine în vederea realizarii unor activităţi comune care să prezinte interes, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Raporturile dintre asociaţi se stabilesc prin contract de asociere.
Asocierea şi contractul de asociere se aprobă de Adunarea generală a Asociaţiei.
Dispoziţiile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii.