Proiecte în implementare

SOL nZEB

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, implementează, începând cu data de 28.09.2018, proiectul ,,Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB’’, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general il îl reprezintă creșterea capacitații APMCR de a formula propuneri alternative la Politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creașterea accesibilitații clădirilor de locuit de tip nZeb și combaterii săraciei energetice, în special pentru populația din mediul rural aparținând categoriilor de venituri sub medie.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Realizarea unui studiu privind tehniciile și tehnologiile de realizare a clădirilor de locuit de tip nZeb în zone cu climă temperată.
 • Creșterea capacității de interconectare/lobby a partenerilor sociali cu autoritățile publice și creșterea capacității acestora de a formula și promova propuneri de politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, prin instruirea unui număr de 75 de persoane în domeniul specific proiectului
 • Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile și combatere a sărăciei energetice
 • Dezvoltarea rețelei SOL nZEB-instrument de consolidare a dialogului social și civic și de promovare a Politicii publice inițiate în domeniul locuirii durabile.

 

SCOPUL

Scopul proiectului îl reprezintă pregătirea profesională a angajaților, membrilor și voluntarilor APMCR și a ONG-urilor partenere în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătățirea capacității proprii a acestora de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
 2. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate.

REZULTATE OBȚINUTE

GRUPUL ȚINTĂ

 

APMCR ȘI ASOCIAȚII PARTENERE

Având în vedere că Solicitantul este o asociație profesională cu acoperire natională participanții vor fi atât din Regiunea Bucuresti-Ilfov cât și din celelalte regiuni de dezvoltare.

Grupul țintă al prezentului proiect îl constituie reprezentanți ai ONG-ului Solicitant dar și ai altor asociații profesionale sau patronale care activează în domeniu și care vor face parte din rețeaua SOL nZEB.

 

Perioada de implementare: 27.09.2018-26.01.2020

Valoarea totală a proiectului (lei): 971.247,26 lei

Valoarea cofinanțării UE (lei): 803.873,75 lei

Valoarea finanțării naționale (lei): 147.948,57 lei

 

Cod SIPOCA/SMIS2014: 302/110058:,,Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul locuirii durabile, prin promovarea de soluții care să conducă la creșterea accesibilității clădirilor de locuit de tip nZEB-SOL nZEB’’

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020!

Pentru mai multe informații despre proiect click aici: SOL nZEB

 

 

 

PROEFICIEN

 

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni, implementează, începând cu data de 25.06.2018, proiectul Stagii de practică pentru studenți – un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului – PROEFICIEN”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, în sectoare legate de Eco-nano-tehnologii și materiale avansate, precum și energie și management de mediu, dezvoltând potențialul competitiv existent în aceste sectoare în județul Iasi și întreaga regiune Nord Est.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Asigurarea unui management sănătos al proiectului;
 • Asigurarea informării, publicității și diseminarea rezultatelor proiectului;
 • Facilitarea tranziției către piața muncii în alegerea sectoarelor economice cu potențial de specializare inteligentă prin servicii de orientare adresate studenților din mediul universitar;
 • Intărirea impactului sistemului universitar asupra competitivității sectoarelor economice prin dezvoltarea experiențelor practice ale studenților;
 • Implementarea unui sistem de premiere a studenților care să prevadă derularea unui stagiu de practică în străinătate, pentru aprofundarea bunelor practici și sistemelor inovatoare legate de eficiența energetică, protecția mediului și standarde de calitate ale proceselor;
 • Consolidarea rolului partenerilor sociali, inclusiv prin implicarea direct a operatorilor economici, în dezvoltarea activităților de practică adresate studenților, în vederea facilitării integrării pe piața muncii.

 

SCOPUL

Scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în strânsă colaborare cu agenții economici din teritoriu, interesați de valorizarea potențialului competitiv al firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • 350 studenți informați cu privire la activitățile proiectului
 • 270 studenți selectați pentru participarea la stagiile de practică la angajator
 • 200 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
 • 120 studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
 • 50 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

 

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 270 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat în cadrul facultăților Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, universitate partener în cadrul proiectului, respectiv:

 • Facultatea Construcții și Instalatii;
 • Facultatea Știința și Ingineria Materialelor;
 • Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Astfel, specializarile de practică ce vor fi implicate în proiect vor include: Construcții civile, industriale și agricole; Instalatii pentru construcții; Căi ferate, drumuri și poduri; Construcții civile, industriale și agricole; Ingineria Materialelor; Ingineria Securității în Industrie; Știința materialelor; Echipamente pentru procese industriale; Ingineria și Managementul Mediului.

 

Perioada de implementare:25.06.2018-22.07.2020

Valoarea totală a proiectului (lei): 2.054.120,92

Valoarea cofinanțării UE (lei): 1.746.002,78

Valoarea finanțării naționale (lei): 308118,14

 

Cod POCU/90/6.13/6.14/107503:”Stagii de practică pentru studenți – un prim pas către integrarea pe piața forței de muncă din industria construcțiilor și cea a producției materialelor pentru construcții eficiente energetic și cu impact redus asupra mediului – PROEFICIEN”

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020!

 

 

 

CONSIMAT

 

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, implementează, începând cu data de 15.06.2018, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate ortașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate – CONSIMAT, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

 

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului il reprezintă corelarea calificărilor și competențelor studenților din învățământul tehnic (regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est) cu cerințele specifice necesare pe piața muncii din sectoarele construcții și materiale pentru construcții- domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate, prin metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și practică la angajatori, în vederea creșterii numărului de absolvenți de studii superioare care își găsesc un loc de muncă în aceste domenii cu potențial competitiv.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 250 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate și practicii la agenți economici, potențial angajatori, ce activează în sectoare economice cu potențial de specializare inteligentă.
 • Inserția pe piața muncii a 110 de studenți de la ciclul licență și master de la universitatea parteneră, cu domiciliu în regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Est, aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă, prin intermediul activității în cadrul întreprinderilor simulate și practicii la angajatorii din domeniul construcții/ materiale pentru constructii.
 • Imbunatățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională la nivelul partenerilor implicati astfel încât să se asigure o corelare a pregătirii studenților cu cerințele specifice de pe piața muncii în sectoarele construcții și materiale de construcții.
 • Creșterea gradului de informare privind oportunitățile proiectului de formare profesională și consiliere prin campanii de conștientizare organizate periodic folosind materiale promoționale.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități-asociație de producători-mediul economic, ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională cu necesitățile și dinamica pieței muncii din sectoarele construcții/materiale pentru construcții domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate.
 • Implementarea unui sistem de premiere a studenților care să prevadă derularea unui stagiu de practică în străinătate pentru aprofundarea bunelor practici și sistemelor inovatoare legate de domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate.

 

SCOPUL

Scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și a unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în strânsă colaborare cu agenții economici din regiunile vizate, interesați de valorizarea potențialului competitiv al firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente.

 

REZULTATE PRECONIZATE

 • 250 studenți ce vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare profesională
 • 250 studenți selectați pentru participare la activităţile întreprinderilor simulate şi la stagiile de practică la angajator
 • 180 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
 • 110 studenți îşi vor găsi un loc de muncă ca urmare a îmbunătăţirii competenţelor practice în urma efectuării stagiului la angajator

 

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat din cadrul facultăților Universității Tehnice de Construcţii Bucureşti şi care trebuie să efectueze activitatea de practică în concordanţă cu planul de învăţământ.

Pentru a fi eligibili, studenţii interesaţi să participe la activităţile proiectului să aibă reşedinţa în regiunile vizate de activităţile proiectului: Sud Muntenia şi Sud Est.

 

Perioada de implementare: 15.06.2018-21.06.2020

Valoarea totală a proiectului (lei):1.997.901,23

Valoarea cofinanțării UE (lei):1.698.216,05

Valoarea finanțării naționale (lei): 286.633,12

 

Cod POCU/90/6.13/6.14/107505:”Facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate oraşelor inteligente şi soluţiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate – CONSIMAT”

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020!