Proiecte finalizate

PROEFICIEN

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, împreună cu un partener național-Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și doi parteneri transnaţionali- Scuola Edile Terni și Formedil–Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale, implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea participării la formarea profesională continuă din partea lucrătorilor slab calificați sau necalificați angajați în sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții, prin calificarea sau recalificarea acestora în ocupații relevante pentru sectorul izolației termice a clădirilor.

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Dezvoltarea și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională destinată angajaților din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții;
 • Dezvoltarea și inovarea conținutului materialelor de curs, introducând elemente de eficiență energetică în diverse programe aferente sectorul construcțiilor;
 • Dezvoltarea unui parteneriat transnațional pentru realizarea schimbului de bune practici și experiență pe tema instruirii în domeniul creșterii eficienței energetice;
 • Îmbunătățirea accesului la FPC pentru angajații slab calificați sau necalificați din sectorul construcțiilor/ materialelor pentru construcții din perspectiva menținerii locurilor de muncă și creșterii competitivității firmelor, prin corelarea cu cerințele pieței.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați sau slab calificați.
Un număr de minim 1200 de angajați vor fi consiliați/ orientați profesional, dintre care 700 vor fi selectați pentru participarea la instruire.

CURSURILE

Principala activitate a proiectului ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” constă în derularea de cursuri de calificare.
Toți participanții înregistrați vor beneficia și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.
Cursurile de formare furnizate prin proiectul ”PROEFICIEN – Calificări Profesionale pentru Eficiență Energetică” sunt GRATUITE pentru participanți.

Acestea sunt:
NR. CRT. DENUMIRE CURS NIVEL CALIFICARE
1 Cursuri de calificare Lucrător în izolații 2
2 Cursuri de calificare Izolator 3
3 Cursuri de calificare Lucrător finisor pentru construcții 2
4 Cursuri de calificare Zugrav – Ipsosar – Vopsitor – Tapetar 3
5 Cursuri de calificare Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri 3
6 Cursuri de calificare Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă 3

În urma absolvirii cursurilor, se vor obține certificate de calificare, eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Cursurile vor fi livrate la nivel regional, garantându-se o acoperire cât mai mare a teritoriului prin asigurarea transportului participanților la locaţia de desfăşurare a cursurilor.
Pentru participarea la cursurile de formare profesională vă rugam să vizitați site-ul www.proeficien.ro. Calendarul cursurilor poate fi consultat accesând secțiunea “Cursuri” a site-ului www.proeficien.ro , unde invităm persoanele interesate să se înscrie.

 

 

 

Pregătește-te pentru un viitor mai bun

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Asociația Centrul Pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională și SIVECO România S.A., implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului constă în integrarea pe piața forței de muncă și în viața activă, la nivelul regiunilor avute în vedere în cadrul proiectului, a persoanelor angajate pe piața muncii din domeniul construcții și materiale pentru construcții aflate în perioada de creștere a nivelului de calificare, prin implementarea unui plan integrat de măsuri, având drept suport facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne.

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Dezvoltarea și furnizarea programelor de formare profesională prin cursuri de calificare de nivel 2 și 3 pentru grupul-țintă al proiectului, pe perioada derulării acestuia;
 • Promovarea măsurilor active de ocupare prin activități de consiliere și orientare profesională a angajaților aparținând grupului țintă și prin activități de informare și publicitate;
 • Facilitarea accesului la informație în urma utilizării tehnologiilor informației moderne prin dezvoltarea portalului proiectului și digitizarea conținutului suporturilor de curs;

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din angajați, în special persoane necalificate, cu un nivel redus de calificare sau calificări nerelevante pentru locul de muncă actual. Finalizarea cu succes a implementării proiectului va contribui la calificarea unui numar de 728 persoane aparținând grupului țintă și pregătirea acestora pentru condițiile cerute pe piața forței de muncă prin oferirea de servicii integrate (consiliere vocațională, mediere, formare). Un avantaj semnificativ al acestui proiect îl reprezintă utilizarea instrumentelor inovatoare în vederea facilitării accesului la educație.

CURSURI

Principala activitate a proiectului ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!” constă în derularea de cursuri de calificare.
De asemenea, toți participanții înregistrati vor beneficia și de servicii de consiliere și orientare profesională specifică angajaților. Informarea și consilierea vocațională presupune identificarea nevoilor specifice ale grupului țintă și consilierea acestora în vederea dezvoltării abilităților și competențelor. In urma acestei activității, grupul țintă va fi orientat spre activitățile viitoare ale proiectului în funcție de profilul acestora: cursuri de calificare/recalificare.

Cursurile de formare furnizate prin proiectul ”Pregătește-te pentru un viitor mai bun!” sunt GRATUITE pentru participanți și sunt după cum urmează:

 1. Cursuri de calificare Zidar, pietrar, tencuitor- nivel 2;
 2. Cursuri de calificare Montator pereti si plafoane din gips-carton-nivel 2;
 3. Cursuri de calificare Tehnician devize si masuratori-nivel 3;
 4. Cursuri de calificare Tehnician construcții-nivel 3.

În urma absolvirii cursurilor, se vor obține certificate de calificare nivel II sau III, emise de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Pentru participarea la cursurile de formare profesională vă rugam să vizitați site-ul www.viitormaibun.ro. Calendarul cursurilor poate fi consultat accesând secțiunea “Cursuri” a site-ului www.viitormaibun.ro, unde invităm persoanele interesate să se înscrie.

 

 

Consimat

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Academia De Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD URBAN-INCERC, implementează, începând cu data de 2 mai 2014, proiectul ”Proiectul Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT”, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

OBIECTIVUL GENERAL

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă, prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, cu scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.

OBIECTIVELE SPECIFICE

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de Studii Economice Europene) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții București).
Grupul țintă selectat își va desfășura activitatea într-un număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Intreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producția materialelor pentru construcții, urmârindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic. In cadrul proiectului va fi stimulată interacțiunea dintre studenți în procesul adoptării deciziilor la nivel de firmă. Astfel, va fi simulat în special procesul de management la nivel de firmă de construcții sau de materiale pentru construcții, cu accent pe adoptarea deciziilor de grup multicriteriale.

Mai multe informații pe www.consimat.org.ro.

 
 

PINE

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România implementează, în calitate de partener, proiectul PinE.Proiectul PinE (finanțat prin programul IEE Intelligent Energy Europe şi implementat în 7 ţări din UE-Austria, Bulgaria, Cipru, Italia, Romania, Slovacia si Spania) are scopul de a crește eficiența energetică în sectorul IMM-urilor industriale prin intermediul unor programe de audit și prin furnizarea ulterioară de consultanță tehnică profesională pentru punerea în aplicare a măsurilor personalizate.

Rezultatele finale așteptate cuprind:

 • asimilarea măsurilor eficiente de reducere a costurilor pentru îmbunătățirea performanței energetice a IMM-urilor;
 • creșterea investițiilor în echipamente și utilaje cu înalt randament energetic;
 • îmbunătățirea managementului energetic pentru a exploata potențialul de economisire.

Serviciul de audit energetic furnizat prin proiectul PINE este gratuit și constă în două etape:
1) cercetarea (colectarea de date)
2) auditul (analiza și interpretarea datelor, propunerea soluțiilor de economisire a energiei).

CERCETAREA

40 de întreprinderi din fiecare țară parteneră au fost selectate într-o fază preliminară de audit; pentru fiecare IMM s-a identificat rata de consum energetic, stabilindu-se astfel zonele cu cel mai însemnat consum de energie și punctele pentru care auditul trebuie făcut în profunzime.
Acest audit preliminar a avut scopul de a identifica potențialul de demarare a acțiunii și disponibilitatea de a implementa sistemul de către fiecare IMM.
La sfârșitul acestei etape, IMM–urile cu un potențial ridicat de economisire a energiei și cu o disponibilitate evidentă de a implementa sistemul, au fost selectate pentru a participa la următoarea etapă, cea de audit energetic în profunzime.

AUDITUL

Dintre cele 40 de IMM–uri participante în etapa de cercetare, 20 de întreprinderi din fiecare țară beneficiază in prezent, în etapa II–a, de un audit energetic elaborat, care va include o analiză detaliată a domeniului tehnologic, identificarea soluțiilor tehnice disponibile pe piață, sfaturi legate de instrumentele financiare aplicabile. Informații suplimentare pe site-ul www.pineaudit.eu
 
 
 
 
 
 

PERMAT

 

Asociația Producătorilor de Materiale de Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România, în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti şi Siveco România au implementat în perioada februarie 2011- ianuarie 2014 proiectul „Formarea profesională şi creşterea adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinzătorilor din sectorul producţiei de materiale pentru construcţii prin promovarea utilizării noilor tehnologii”.

Proiectul, derulat pe o perioadă de 3 ani, finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, s-a înscris în Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2. „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Managerii şi angajaţii din sectorul construcţiilor și materialelor pentru construcţii au beneficiat prin intermediul proiectului, de un set de cursuri de formare profesională, după cum urmează:

 • Sisteme informatice de management, acreditat ANC conform COR 133005;
 • Management strategic, acreditat ANC conform COR 112029
 • Managementul proiectelor, acreditat ANC conform COR 242101
 • Managementul inovării, acreditat ANC conform COR 242106
 • Management logistic, acreditat ANC conform COR 112029
 • Mentenanţa utilajelor din industria materialelor pentru construcţii, acreditat ANC conform COR 311535
 • Sistemul de calitate pentru produsele de construcţii, acreditat ANC conform COR 214129
 • Cerinţe esenţiale ale produselor pentru construcţii reflectate în standardele Europene, acreditat ANC conform COR 242219
 • Produsele de construcţii ecologice, acreditat ANC conform COR 214946
 • Cerinţe pentru clădirile eficiente energetic conform legislaţiei Europene, acreditat ANC conform COR 214138
 • Anveloparea clădirilor de locuit, acreditat ANC conform COR 712405
 • Materiale pentru restaurarea monumentelor istorice, acreditat ANC conform COR 441507

Pe lângă unul dintre aceste cursuri, angajaţii din domeniul construcţiilor şi materialelor pentru construcţii au putut urma şi un curs opţional de Iniţiere şi utilizare IT (de asemenea acreditat ANC).

Cursurile cu o durată de 30 de ore de instruire practică şi teoretică, s-au desfăşurat în Bucureşti, dar şi în centrele de formare profesională din Iaşi, Cluj, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Sighişoara şi Timişoara.
Au participat la cursurile din cadrul proiectului 1338 de angajați și persoane fizice autorizate care lucrează în domeniul construcțiilor și materialelor pentru construții.

Informații suplimentare privind proiectul sunt disponibile la adresa www.permat.ro.